ANBI - instelling

Leergeld Waddinxveen is een ANBI instelling. De stichting is door de Belastingdienst onder nummer 8563.87.812 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Een eventuele gift aan Stichting Leergeld Waddinxveen is zeer welkom om te helpen de gestelde doelstellingen te realiseren.

Een gewone of periodieke gift aan een stichting met een ANBI-status, binnen de daarbij gestelde voorwaarden, komt in aanmerking voor giftenaftrek in de aangifte inkomsten-of vennootschapsbelasting, mits het totaal van uw giften aan instellingen van algemeen belang tussen de 1% en 10% van uw (verzamel)inkomen blijft, met een minimum van € 60,-.

Klik hiernaast op de blauwe button en u ziet wat de mogelijkheden zijn.

Verantwoording ANBI-status

Leergeld Waddinxveen heeft de ANBI-status verkregen als stichting. Onderstaande informatie ondersteunt deze status. 

De naam van de instelling
Stichting Leergeld Waddinxveen

Nummer Kamer van Koophandel

66080770

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
856387812

Het postadres van de instelling
Postbus 161, 2740 AD Waddinxveen

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De stichting heeft ten doel:

  1. het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot en met zeventien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school;
  2. het door middel van het terugkoppelen/signaleren van ervaringen naar de overheid ter verbetering van voorzieningen, een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de samenleving dat sociaal isolement en uitsluiting van schoolgaande kinderen moreel verwerpelijk en sociaal schadelijk is, en voorts al hetgeen met voorgaande doelstelling rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
    Link naar: Meerjaren Beleidsplan St. Leergeld Waddinxveen 2023 - 2026

De functie van de bestuurders
Het bestuur heeft per 1 januari 2024 de volgende samenstelling:

  • Jacques Kik, voorzitter
  • Mike Mertens, secretaris
  • Jos van Huut, penningmeester

Beloningsbeleid
De Stichting Leergeld Waddinxveen is een 100% vrijwilligers-stichting, waarbij geen beloning voor bestuur en vrijwilligers van toepassing is. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 130% van het voor dat gezin toepasselijke bijstandsniveau kunnen bepaalde kosten vergoed krijgen. Dat geldt eveneens als er weinig bestedingsruimte is door bijv. schulden. De vergoeding of tegemoetkoming betreft bijvoorbeeld schoolreisjes, excursies en werkweken voor het primair onderwijs. De kosten worden aan de school betaald.

Ook verstrekt Leergeld Waddinxveen in bruikleen (tweedehands) fietsen of notebooks/laptops, inclusief garantie. Aanvragen komen binnen via de eigen website, mail, telefoon en via de scholen. Behalve bij een aanvraag via een schooldirecteur doet de coördinator de eerste beoordeling, de intake. Daarbij wordt ook nagegaan of er een beroep is gedaan op een voorliggende voorziening, in dit geval de gemeentelijke Bijdrageregeling voor schoolkosten. Dit is verplicht en we stimuleren daarmee het ook door de gemeente gewenste hogere gebruik van deze regeling. Zo nodig adviseert de coördinator ook het gebruik van andere gemeentelijke regelingen, zoals voor sport en cultuur (RBMA).

Verder wordt tijdens de intake bepaald of een huisbezoek moet plaatsvinden.

Daarnaast geeft de stichting in samenwerking met de Gemeente Waddinxveen zogenaamde Social Prepaidpassen uit. Kinderen van 0 tot en met 18 jaar uit gezinnen met een besteedbaar inkomen tot 130% van het voor dat gezin toepasselijke bijstandsniveau komen in aanmerking voor een Debit-pas met een tegoed voor de aanschaf van kleding , schoeisel, schoolspullen, speelgoed, e.d. De passen hebben een variabele waarde afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit is mogelijk op grond van de  jaarlijkse vergoeding die de gemeente ontvangt om armoede onder kinderen te bestrijden: de zogenaamde Klijnsma-gelden. Sinds 2019 geeft de Leergeld Waddinxveen jaarlijks ruim 400 Kindpassen en meer dan 100 (Winter)Kleding- en Schoolspullenpassen uit. In de Jaarrekening zijn de kosten van deze passen terug te vinden.

 link naar Balans per 31 december 2023 

Link naar Resultatenrekening 2023

‚ÄčToelichting op de Resultatenrekening:

De Stichting Leergeld Waddinxveen is geheel afhankelijk van subsidies, bijdragen en giften. De stichting heeft de z.g. ANBI-status.

De gemeente Waddinxveen verschafte een subsidie van € 6.000 voor de reguliere voorzieningen en een bijdrage van € 75.000 voor de uitgifte van de zgn. 'Klijnsmapassen'. Schoolbesturen betalen een jaarlijkse bijdrage van € 300. Leergeld Waddinxveen kon in 2022 weer een beroep doen op het Nationaal Fonds Kinderhulp. Bij dit Fonds worden voorzieningen aangevraagd voor zaken die niet in ons pakket voorkomen. Van het fonds is € 3.850 ontvangen. Zonder deze geweldige steun hadden we niet zoveel kinderen kunnen helpen. Daarnaast werden we verrast met giften van de Martensstichting, van particulieren en van de directeur van Woonpartners ter gelegenheid van zijn afscheid.

Jaarrekeningen van eerdere jaren kunnen op verzoek worden verstrekt. 

 

Stichting Leergeld Waddinxveen,

mei 2023

 

Link naar: Jaarverslag St. Leergeld Waddinxveen 2023

Link naar: Formulier Publicatieplicht  ANBI-status